ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ - ਚਾਈਨਾ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਫੈਕਟਰੀ